Open navigation

Công văn 4854/TCT-CS Áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4854/TCT-CS
V/v trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau.


Trả lời công văn số 1210/CT-KTrT ngày 04/08/2017 của Cục thuế tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn về áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty TNHH Liêm Duyên Hải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5, Điều 19, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định :

"5. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và các Khoản 1, 2 và 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, trừ các trường hợp sau:

a. Dự án đầu tư hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b. Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).

Dự án đầu mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu hoặc Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới thì hồ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cục thuế xác định Dự án đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Trẹm của Công ty TNHH Liêm Duyên Hải được ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2014 là dự án độc lập, không liên quan đến dự án trước đó (Dự án đầu tư xây dựng cầu treo dân sinh Rạch Ráng qua sông ông Đốc) và không thuộc trường hợp nêu tại Khoản 5.a, Khoản 5.b, Điều 19, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế tỉnh Cà Mau tại công văn số 1210/CT-KTrT ngày 04/08/2017 là Dự án đầu tư mới.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Cà Mau căn cứ các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật và điều kiện thực tế đáp ứng của đơn vị để xử lý phù hợp thực tế phát sinh và quy định của pháp luật./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);

- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Quý Trung

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.