Open navigation

Công văn 2660/BHXH-CNTT Triển khai phần mềm Xét duyệt chính sách theo Quyết định 166/QĐ-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 2660/BHXH-CNTT
V/v triển khai phần mềm TCS theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai phần mềm Xét duyệt chính sách (TCS) theo một số nội dung như sau:

1. Hoàn thiện việc lập danh sách, tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng của tháng 08/2019 theo hướng dẫn tại công văn số 2282/BHXH-CSXH ngày 26/06/2019 của BHXH Việt Nam về việc triển khai Quyết định số 166/QĐ-BHXH xong trước ngày 31/07/2019.

2. Tổ chức triển khai phần mềm TCS cập nhật theo quy định của Quyết định số 166/QĐ-BHXH trên phạm vi địa bàn quản lý bắt đầu từ ngày 01/08/2019 tại địa chỉ: http://tcs.baohiemxahoi.gov.vn (tài liệu hướng dẫn được cập nhật trực tiếp trên phần mềm TCS).

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc tổ chức triển khai phần mềm TCS theo các nội dung nêu trên. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin, điện thoại: 0243.7753944) để được hướng dẫn và phối hợp xử lý./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Phạm Lương Sơn;
- Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương;
- Các đơn vị: CSXH, TCKT;
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.