Open navigation

Quyết định 3267/QĐ-BCT Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a


BỘ CÔNG THƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3267/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019QUYẾT ĐỊNH


ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM BỘT NGỌT CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ CỘNG HÒA

IN-ĐÔ-NÊ-XI-A


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;


Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;


Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;


Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt, thuộc mã HS sau 2922.42.20 có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In- đô-nê-xi-a (mã vụ việc: AD09) với nội dung chi tiết nêu tại Thông báo kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trình tự, thủ tục điều tra thực hiện theo quy định pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 4;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Các Bộ: TC, NG, TTTT;

  • Các Thứ trưởng;

  • Các website: Chính phủ Bộ Công Thương;

  • Tổng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);

  • Các Cục: CN, XNK;

  • Các Vụ: AP, KHCN, ĐB, PC;

  • Văn phòng BCĐLNHNQT về kinh tế;

  • Lưu: VT, PVTM (8).

BỘ TRƯỞNG


Trần Tuấn Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.