Open navigation

Quyết định 910/QĐ-BCT Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 910/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương công bố

Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương công bố được hỗ trợ trong các hoạt động sau:

1. Quảng bá miễn phí hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, các trang thông tin điện tử và các tạp chí của một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

2. Sử dụng miễn phí logo Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương.

3. Ưu tiên tham gia các hoạt động thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, khảo sát thị trường, hội thảo, hội chợ, diễn đàn doanh nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức.

4. Nhận miễn phí các báo cáo thông tin hàng tháng về mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.

5. Tham gia miễn phí các khóa đào tạo về thương mại điện tử, các khóa tập huấn/phổ biến, đa phương do Bộ Công Thương tổ chức.

6. Giới thiệu trực tiếp đến các đối tác nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu.

Điều 2. Phân công thực hiện

Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, triển khai thực hiện một số hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khu uy tín do Bộ Công Thương xét chọn và công b như sau:

1. Cục Xuất nhập khẩu

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Sở Công Thương địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng tổ chức xét chọn và công bố danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín theo quy định.

b) Chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín cho các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương để triển khai thực hiện một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín quy định tại Quyết định này.

c) Tổ chức các khóa đào tạo tập huấn/phổ biến về thông tin thị trường, về các Hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương cho các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

d) Thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

2. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

a) Công bố và đăng tải danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương và các trang thông tin điện tử do Bộ Công Thương quản lý.

b) Đăng tải logo của doanh nghiệp trong danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín miễn phí trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương.

c) Giới thiệu các thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu uy tín khi có yêu cầu kết nối giao thương từ hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài.

d) Tổ chức các khóa đào tạo để hướng dẫn về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

3. Cục Xúc tiến Thương mại

a) Lựa chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín khi triển khai thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia, Chương trình Thương hiệu Quốc gia.

b) Đăng tải miễn phí hình ảnh và thông tin về các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên các ấn phẩm chuyên đề theo ngành hàng định kỳ.

c) Truyền hình Công Thương chủ động thực hiện các chương trình phóng sự giới thiệu về tuyên truyền cho các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

4. Các Vụ Thị trường ngoài nước

a) Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trong việc tìm kiếm bạn hàng nước ngoài và giúp các doanh nghiệp này kết nối giao thương trực tiếp với đối tác; lựa chọn và mời doanh nghiệp xuất khẩu uy tín tham gia các hoạt động khảo sát thị trường, các hội thảo, hội chợ, diễn đàn diễn ra định kỳ hàng năm trong và ngoài nước.

c) Chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa theo các kênh phân phối phù hợp tại thị trường nước ngoài; giới thiệu, quảng bá doanh nghiệp xuất khẩu uy tín tại thị trường nước ngoài thông qua các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Thương hội, Hiệp hội ngành hàng có liên quan; kết nối với các trang thông tin điện tử uy tín của nước ngoài để đăng tải danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

5. Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương

a) Đăng tải miễn phí hình ảnh và thông tin về các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên các bản in và trang thông tin điện tử của Báo, Tạp chí.

b) Xây đụng chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” của Báo và Tạp chí, chủ động viết bài giới thiệu, tuyên truyền cho các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín tại chuyên trang này.

6. Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

a) Miễn phí các báo cáo thông tin hàng tháng về mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu tới các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

b) Cung cấp miễn phí thông tin về các đối tác nước ngoài trên hệ thống các trang thông tin điện tử và trên các bản tin chuyên ngành hoặc gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

c) Đăng tải miễn phí thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên các Bản tin, Tạp chí và trang thông tin điện tử của Trung tâm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này. Kể từ ngày công bố chính thức danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, định kỳ hàng năm, rà soát và báo cáo Bộ về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao (thông qua Cục Xuất nhập khẩu).

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 7313/QĐ-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Xuất nhập khẩu, Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Xúc tiến Thương mại, Vụ trưởng các Vụ Thị trường ngoài nước, Tổng Biên tập Báo Công Thương, Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Giám đốc các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Tài chính;
 - Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Quốc Khánh

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.