Open navigation

Công văn 4116/BHXH-BT Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 4116/BHXH-BT
V/v thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được nhiều Công văn xin ý kiến của BHXH các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã (Xã đội phó) và Phó trưởng Công an xã. Vấn đề này BHXH Việt Nam đã xin ý kiến Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2831/BHXH-BT ngày 28/7/2016 về việc thực hiện BHXH, bảo hiểm y tế với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Công văn số 4677/BHXH-BT ngày 22/11/2016 về việc thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể và đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 4253/LĐTBXH-BHXH ngày 04/10/2019 về việc thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động.

BHXH Việt Nam sao gửi Công văn số 4253/LĐTBXH-BHXH (đính kèm) để BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xin ý kiến Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện theo nội dung trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
 - Lưu: VT, BT (02b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THU
 Dương Văn Hào

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.