Open navigation

Công văn 6339/TCHQ-VP Hướng dẫn triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 6339/TCHQ-VP
V/v hướng dẫn triển khai Nghị định s 09/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc cơ quan Tng cục.

Đ triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Tài chính đã có công văn số 8611/BTC-VP ngày 26/7/2019 hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP nh kèm). Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục thực hiện các nội dung sau:

1. Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp lut và văn bản hành chính có quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện nghiêm túc các điểm 1.1; 1.2; 1.3; 1.4, mục 1 công văn số 8611/BTC-VP ngày 26/7/2019.

2. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chủ trì thực hiện điểm 1.5 mục 1 công văn số 8611/BTC-VP ngày 26/7/2019.

3. Văn phòng Tổng cục chủ trì thực hiện điểm 1.6 mục 1 công văn số 8611/BTC-VP ngày 26/7/2019.

Tổng cục Hải quan thông báo đề các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.