Open navigation

Công văn 1258/BHXH-QLT Triển khai thực hiện các thủ tục tham gia BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
 TP. HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 1258/BHXH-QLT
Về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh;
- Các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

 

Đ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Công văn số 2354/VPCP-KTTH ngày 06/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Công văn số 2065/UBND-VX ngày 06/5/2016 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố;

Theo đó, ngoài cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN đồng thời giảm s giờ giao dịch với cơ quan BHXH bằng giao dịch điện tử, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố và các Đại lý thu BHXH, BHYT (gọi chung là đơn vị) thực hiện giao dịch điện tử như sau:

1. Đối với các đơn vị đã giao dịch hồ sơ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng điện tử thì các hồ sơ giấy liên quan kèm theo thực hiện giao nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính được cơ quan BHXH trả cước phí.

2. Đối với đơn vị đến thời điểm hiện nay chưa thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, trước mắt cơ quan BHXH tiếp tục nhận hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT qua dịch vụ Bưu chính đến hết ngày 30/6/2016. Kể từ 01/7/2016, 100% đơn vị trên địa bàn Thành phố thực hiện giao dịch điện tử trên lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ số đường dây nóng theo Thông báo số 1639/TB-BHXH ngày 27/5/2015 để được hỗ trợ.

BHXH Thành phố thông báo các đơn vị trên địa bàn Thành phố biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện (để t/h);
- Website BHXH TP;
 - Lưu VT,
QLT(M)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Thu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.