Open navigation

Công văn 680/BHXH-CNTT ngày 04/03/2020 Đôn đốc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 680/BHXH-CNTT

V/v đôn đốc thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15/01/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có công văn số 149/BHXH-CNTT về việc liên thông dữ liệu khai sinh với Bộ Tư pháp, hiện nay đã có 50 tỉnh, thành phố thực hiện việc liên thông dữ liệu khai sinh và cấp thẻ BHYT và mang lại hiệu quả lớn trong việc giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính và tăng tính chính xác của dữ liệu. Để triển khai việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với Bộ Tư pháp được kịp thời, không còn tình trạng hồ sơ cấp thẻ trẻ em bị chậm trễ do thông tin đơn vị cấp thẻ BHYT trẻ em liên thông với Bộ Tư pháp chưa bổ sung, chưa khai báo hoặc khai báo sai thông tin và tránh tình trạng còn chậm trong quá trình xử lý hồ sơ (chi tiết tình hình cấp thẻ BHYT dành cho trẻ em dưới 6 tuổi như Phụ lục 1 kèm theo), BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện đăng nhập vào phần mềm Thu và quản lý sổ thẻ (TST) để bổ sung, khai báo, kiểm tra và rà soát lại thông tin nơi làm việc: Tỉnh, Huyện, Xã theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 2 gửi kèm (Danh sách đơn vị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi như file gửi kèm).

2. Đối với các hồ sơ cấp thẻ BHYT đã được Bộ Tư pháp chuyển sang cơ quan BHXH trước thời điểm cập nhật thay đổi địa bàn hành chính (thay đổi, sát nhập xã) và vẫn chưa được cấp thẻ BHYT thì thực hiện như sau:

2.1. Nếu đã làm phát sinh thu tại đơn vị cấp thẻ BHYT cũ (dữ liệu đã xuất ra từ phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ (TNHS) và đã import vào TST) thì thực hiện cấp thẻ BHYT tại đơn vị cấp thẻ BHYT cũ.

2.2. Nếu đã gửi hồ sơ qua phần mềm TNHS rồi thì thực hiện xuất dữ liệu và làm phát sinh vào đơn vị cấp thẻ BHYT mới (đơn vị sau đã khi sát nhập, thay đổi).

2.3. Nếu chưa gửi hồ sơ qua phần mềm TNHS thì hệ thống sẽ tự động chuyển dữ liệu cấp thẻ vào đơn vị cấp thẻ BHYT mới.

3. Hiện tại trên phần mềm TST đã có chức năng Tra cứu thông tin hồ sơ TE BTP để hỗ trợ kiểm tra, theo dõi tình trạng hồ sơ (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 2 gửi kèm). Đề nghị BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện theo dõi, đôn đốc để việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với Bộ Tư pháp được thực hiện kịp thời, đúng thời hạn (Chỉ nhận hồ sơ điện tử qua liên thông để tránh việc trùng nhân khẩu; Hồ sơ đã chuyển sang phần mềm TNHS phải thực hiện xử lý đúng theo quy định của Ngành tránh tình trạng trả thẻ BHYT chậm, muộn).

Yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và các nội dung trong công văn số 149/BHXH-CNTT và gửi báo cáo tình hình triển khai về BHXH Việt Nam trước ngày 10/03/2020 (trường hợp chưa thực hiện liên thông thì báo cáo cụ thể lý do chưa thực hiện liên thông và dự kiến thời gian thực hiện). Giám đốc BHXH các tỉnh chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị BHXH các tỉnh phản ánh về BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin, điện thoại: 0243.7753944) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Trần Đình Liệu;
- Các đơn vị: THU, ST;
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Phạm Lương Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.