Open navigation

Công văn 6066/BCT-ĐB ngày 17/08/2020 Xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA và các văn bản thông báo hướng dẫn thực thi cam kết

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6066/BCT-ĐB

V/v Xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA và các văn bản thông báo hướng dẫn thực thi cam kết

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định s 1201/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Chính phủ. Theo Kế hoạch này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương mình để kịp thời ban hành vào thời điểm Hiệp định có hiệu lực. Đồng thời, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành địa phương và các tổ chức doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Liên quan đến công tác xây dựng văn bản pháp luật đ thực thi Hiệp định EVFTA, ngày 07 tháng 8 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 6495/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu các Bộ và cơ quan liên quan chủ trì việc sửa đi, ban hành mới văn bản pháp luật thực hiện cam kết Hiệp định EVFTA và Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08 tháng 6 về việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA của Quốc hội khóa XIV. Theo đó, trong trường hợp chưa kịp ban hành các văn bản pháp luật, các Bộ cần có văn bản thông báo chính thức hướng dẫn việc áp dụng các cam kết có liên quan trong thời gian từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực đến khi văn bản pháp luật liên quan được chính thức ban hành và có hiệu lực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị:

- Đối với tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Cơ quan, địa phương mình;

- Đối với các Bộ và cơ quan liên quan chủ trì việc sửa đi, ban hành mới văn bản pháp luật: Xây dựng các văn bản thông báo hướng dẫn việc thực thi cam kết trong trường hợp chưa kịp ban hành ngay các văn bản pháp luật liên quan.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA và các văn bản thông báo hướng dẫn thực thi cam kết liên quan xin gửi về Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 8 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng WTO và Đàm phán phương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (SĐT: 024.2220.2245; email: yenpth@moit.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh;
 - Lưu: VT, ĐB (2).

BỘ TRƯỞNG
 Trần Tuấn Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.