Open navigation

Công văn 12987/BTC-TCT ngày 12/11/2021 Đề xuất hỗ trợ của doanh nghiệp điện ảnh

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12987/BTC-TCT

V/v đề xuất hỗ trợ của doanh nghiệp điện ảnh

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Công ty CP Phim Thiên Ngân;
- Công ty TNHH MTV Ngôi sao Cineplex BHD Việt Nam;
 - Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được văn bản không số, không đề ngày của Công ty CP Phim Thiên Ngân, Công ty TNHH MTV Ngôi sao Cineplex BHD Việt Nam và Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp điện ảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại công văn nêu trên, các Công ty kiến nghị một số chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp điện ảnh, trong đó có đề xuất: “(2) Điều chỉnh hạn mức chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021 từ 30% EBITDA lên 50% EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao).”

Căn cứ khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và trong kỳ tính thuế có phát sinh giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thì tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Việc áp dụng quy định pháp luật phải đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử nên đề xuất của các Công ty nêu trên là chưa phù hợp với quy định pháp luật.

Bộ Tài chính có ý kiến để Quý doanh nghiệp được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các đ/v: CST, PC (BTC);
 - Lưu: VT, TCT (VT, TTKT).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Vũ Chí Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.