Open navigation

Công văn 3745/TCT-TTKT Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 3745/TCT-TTKT
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Trả lời Công văn số 2284/CTCTH-TTKT1 ngày 19/5/2021 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc vướng mắc trong áp dụng chính sách thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Xác định chi phí lãi vay đối với chi nhánh hạch toán độc lập

- Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối vi doanh nghiệp có giao dịch liên kết quy định:

“2. Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.”.

- Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Cần Thơ là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai, có phát sinh giao dịch với các bên liên kết thì Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Cần Thơ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 20/2017/NĐ-CP ; Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Thanh toán bù trừ công nợ

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Cần Thơ tại Công văn số 2284/CTCTH-TTKT1 ngày 19/5/2021 thì phương thức thanh toán tiền hàng giữa Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex và Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Cần Thơ không đáp ứng quy định về thanh toán không dùng tiền mặt (bao gồm cả các trường hợp thanh toán khác) theo quy định tại điểm 3; điểm 4 khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào (sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính). Theo đó, phương thức thanh toán tiền hàng giữa Công ty nhựa đường Petrolimex và Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Cần Thơ nêu trên không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời đCục Thuế thành phố Cần Thơ được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);
- Vụ CS - TCT;
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đặng Văn Thành

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.