Open navigation

Công văn 4537/BXD-KTXD ngày 03/11/2021 Hệ số điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi về chế độ chính sách tiền lương

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4537/BXD-KTXD

V/v hệ số điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi về chế độ chính sách tiền lương.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH TVKTXD & CNTT Long Việt

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 06/2021/CV-LV ngày 06/9/2021 của Công ty TNHH TVKTXD & CNTT Long Việt đề nghị hướng dẫn hệ số điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi chế độ chính sách tiền lương. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp việc lập quy hoạch nêu tại văn bản số 06/2021/CV-LV là quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thì chi phí quy hoạch xác định theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD. Chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 20/2019/TT-BXD.

Trường hợp việc lập quy hoạch thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì chi phí lập và điều chỉnh quy hoạch xác định theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề nghị Công ty TNHH TVKTXD & CNTT Long Việt căn cứ hướng dẫn trên thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VP, Cục KTXD, (G)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
 PHÓ CỤC TRƯỞNG

Hồ Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.