Open navigation

Công văn 14011/BTC-CST ngày 08/12/2021 Phí thẩm định các đồ án quy hoạch

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14011/BTC-CST

V/v phí thẩm định các đồ án quy hoạch 

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 4381/STC-TCHCSN ngày 23/11/2021 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị đề nghị hướng dẫn về khoản thu thẩm định các đồ án quy hoạch, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại điểm 3.2 Mục II Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí quy định: Phí thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính.

- Tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí quy định trách nhiệm của các Bộ: “... kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý”.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng Đề án đề xuất thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch. Bộ Tài chính đã có nhiu công văn đề nghị Bộ Xây dựng xây dựng Đề án thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch (công văn số 14045/BTC-CST ngày 14/11/2018, công văn số 9819/BTC- CST ngày 21/8/2019, công văn số 5258/BTC-CST ngày 20/5/2021). Tuy nhiên, đến nay, Bộ Xây dựng vẫn chưa có ý kiến đề xuất.

Đề nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị kiến nghị với Bộ Xây dựng, để Bộ Xây dựng tổng hợp, xây dựng Đề án thu phí gửi Bộ Tài chính ban hành Thông tư thu phí theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Xây dựng;
- Vụ PC;
 - Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.