Open navigation

Quyết định 1909/QĐ-TCT ngày 20/12/2021 Công bố công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Cơ quan Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1909/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định 2516/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng Tổng cục Thuế; Quyết định số 947/QĐ-BTC ngày 06/6/2019 của Bộ trưng Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2156/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ thông báo số 244/TB-TCT ngày 18/6/2021 của Tng cục Thuế về việc Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 cho đơn vị Cơ quan Tổng cục Thuế;

Căn cứ thông báo số 486/TB-TCT ngày 27/10/2021 của Tổng cục Thuế về việc Điều chỉnh xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 cho đơn vị Cơ quan Tổng cục Thuế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Cơ quan Tổng cục Thuế theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế và các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, TVQT(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Chí HùngPHỤ LỤC I

 TỔNG CỤC THUẾ
CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1909/QĐ-TCT ngày 20/12/2021)

ĐVT1000 đồng

Số TT

Nội dung

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Trong đó

Quỹ lương

Mua sm, sửa chữa

 

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

190.119.696,605

190.119.696,605

76.632.387,000

-

1

Chi thường xuyên

190.035.364,766

190.035.364,766

76.632.387,000

-

1.1

Chi thanh toán cá nhân và quản lý hành chính

185.217.080,428

185.217.080,428

76.632.387,000

 

1.2

Các khoản chi không tính tiết kiệm

4.818.284,338

4.818.284,338

-

 

 

Đào tạo

1.527.500,000

1.527.500,000

 

 

 

Thuê trụ sở

 

-

 

 

 

Dự án nghiên cứu khoa học

 

-

 

 

 

Khác (Đoàn ra)

3.290.784,338

3.290.784,338

 

 

2

Chmua sắm hiện đạhóa trang thiết bị

84.331,839

84.331,839

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.