Open navigation

Công văn 137/TCT-CS ngày 13/01/2022 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến nông sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Thế Giới Việt
(Địa chỉ: Lô A5, A6, A7 KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số VW-21-12-01 ngày 08/12/2021 của Công ty TNHH Thế Giới Việt về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“12. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế

4. Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.”

Về trường hợp trong cùng một thời gian, doanh nghiệp vừa được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về ưu đãi chế biến, nông sản, thủy sản, vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi khác, Bộ Tài chính có hướng dẫn tại công văn số 3091/BTC-TCT ngày 18/03/2017 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (photo kèm theo).

Đề nghị Công ty TNHH Thế Giới Việt căn cứ điều kiện thực tế đáp ứng và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre;
 - Lưu VT, CS (3b). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.