Open navigation

Công văn 6155/CT-TTHT Chính sách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. H
 CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 6155/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Truyn hình cáp Saigontourist 
Đ/chỉ: 31-33 Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM 
MST: 0301463315

Trả lời văn bản số 787A/SCTV 28/5/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015) sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.16. Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước.

Trường hợp doanh nghiệp có góp vốn bằng giá trị li thế kinh doanh, giá trị quyền sử dụng thương hiệu thì giá trị lợi thế kinh doanh, giá trị quyền sử dụng thương hiệu góp vốn không tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

…”.

Trường hợp của Công ty theo trình bày, ngày 13/12/2013 ký hp đng hợp tác đầu tư số 26/HD-HTKD/SCTV-ELILECO với Công ty cổ phần điện tử tin học Viễn Thông (ELILECO) thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist - TP. Hải Phòng, Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì khi kê khai nộp thuế TNDN Công ty kê khai tập trung tại trụ sở chính TP.HCM bao gồm thu nhập phát sinh tại Chi nhánh Hải Phòng theo quy định.

Đối với vốn góp bằng giá trị lợi thế kinh doanh của Công ty Elileco vào Chi nhánh Hải Phòng không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số 1;
 - 
P. PC;
 -
 Lưu (VT, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Thị Lệ Nga

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.