Open navigation

Công văn 85/TCT-CS Giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch Covid-19

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 85/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời Công văn số 8514/CT-HKDCN ngày 19/11/2021 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch covid 19, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất;

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 và Điều 3, Điều 4 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid -19;

- Tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết một số Điều Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ.

Căn cứ quy định nêu trên, việc giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện đối với tổ chức, đơn vị đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Việc xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg được thực hiện như sau:

- Đối với những hồ sơ người sử dụng đất thực hiện cổ phần, chuyển đi công ty, chia, tách doanh nghiệp, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường, khoản 1 Điều 2 và Điều 3 và Điều 4 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ cụ thể của từng tổ chức, đơn vị đề nghị xin giảm tiền thuê đất để thực hiện theo đúng quy định. Đối với trường hợp người thuê đất đề nghị giảm tiền thuê đất không có tên trong quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất thì không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg và không được giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Trường hợp tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định năm 2021 thì được giảm 30% tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 (sau khi trừ đi số tiền thuê đất được giảm, số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất) theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Cục QLCS, Vụ CST-BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
 - L
ưu VT, CS (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.