Open navigation

Công văn 489/BTP-BTTP Chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

BỘ TƯ PHÁP
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 489/BTP-BTTP 
V/v chng thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

Kính gửi:

- Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 12/01/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 438/BTC-VP về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyn nhượng bất động sản. Để kịp thời phối hợp với các Bộ, ngành trong việc chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tư pháp đề nghị:

1. Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Chỉ đạo và có cơ chế giám sát các Hội công chứng viên trong việc yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sn kê khai trên hợp đng công chứng theo giá thực tế mua bán, đlàm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

2. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo, quán triệt các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch; hướng dẫn người yêu cầu công chứng kê đúng giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Cục Thuế, Công an tnh và các cơ quan liên quan tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động công chứng tại địa phương nói chung và việc công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sn nói riêng. Có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản (nếu có).

Trên đây là một số nội dung về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sn, Bộ Tư pháp đề nghị Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và Sở Tư pháp các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Bộ Tài chính (để biết);
 - Lưu: VT, BTTP. 

TL.BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 Lê Xuân Hồng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.