Open navigation

Công văn 816/UBND-KT Quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp chưa có Quyết định, Hợp đồng thuê đất

ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 816/UBND-KT
V/v tăng cường công tác quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp chưa có Quyết địnhHợp đồng thuê đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế Thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

UBND Thành phố nhận được Công văn số 8851/CTHN-QLĐ ngày 17/3/2022 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thu tiền thuê đất đối với các trường hợp chưa có Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất;

Về việc này, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Về công tác quản lý đối tượng thuê đất:

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã, Cục Thuế Thành phố thực hiện rà soát các trường hợp người sử dụng đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất (chưa có Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất), đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh (đối chiếu d liệu cơ quan thuế đang theo dõi và quản lý thu tiền thuê đất) để hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng đất liên hệ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai. Trường hợp người sử dụng đất chây ỳ, chậm tr trong việc hoàn thiện hồ sơ thuê đất thì xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác hoàn thiện hồ sơ về đất đối với các đim đất thuê chưa có Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất trên địa bàn Thành phố; Thông báo đến UBND các quận, huyện, thị xã và Cục Thuế Thành phố để phối hợp triển khai thực hiện. Hoàn thành trong quý II/2022.

b) Giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất thuê của người sử dụng đất.

2. Về hướng dẫn cơ quan cung cấp thông tin địa chính làm căn cứ quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa có Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất:

Giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ đề nghị của cơ quan thuế, cung cấp thông tin địa chính làm căn cứ quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp người sử dụng đất là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa có Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất trên địa bàn, đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố:
 Nguyễn Trọn
g Đông, Hà Minh Hi;
 - Các Sở: Tài chính
, Tư pháp;
 - VPUB: CVP
, PCVPĐ.Q.Hùng, KT, ĐT, TH;
- Lưu: VT, KTThủy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Hà Minh Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.