Open navigation

Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên


ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Nghị quyết số: 1084/2015/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015


NGHỊ QUYẾT


BAN HÀNH BIỂU MỨC THUẾ SUẤT THUẾ TÀI NGUYÊN


ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 71/2014/QH13;


Trên cơ sở xem xét Tờ trình 458/TTr-CP ngày 29/9/2015 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 3161/BC-UBTCNS13 ngày 08/12/2015 của Ủy ban tài chính, ngân sách về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên,Điều 1

QUYẾT NGHỊ:


Ban hành kèm theo Nghị quyết này Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên theo khung thuế suất thuế tài nguyên được quy định tại Điều 7 của Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 71/2014/QH13.


Điều 2


Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.


Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực./.


TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH


Nguyễn Sinh Hùng

BIỂU MỨC THUẾ SUẤT THUẾ TÀI NGUYÊN


(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)


 1. Biểu mức thuế suất đối với các loại tài nguyên, trừ dầu thô và khí thiên nhiên, khí than:


  STT

  Nhóm, loại tài nguyên

  Thuế suất (%)

  I

  Khoáng sản kim loại

  1

  Sắt

  14

  2

  Măng-gan

  14

  3

  Ti-tan (titan)

  18

  4

  Vàng

  17

  5

  Đất hiếm

  18

  6

  Bạch kim, bạc, thiếc

  12

  7

  Vôn-phờ-ram (wolfram), ăng-ti-moan (antimoan)

  20

  8

  Chì, kẽm

  15

  9

  Nhôm, Bô-xít (bouxite)

  12

  10

  Đồng

  15

  11

  Ni-ken (niken)

  10


  12

  Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi)


  15

  13

  Khoáng sản kim loại khác

  15

  II

  Khoáng sản không kim loại

  1

  Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

  7

  2

  Đá, sỏi

  10

  3

  Đá nung vôi và sản xuất xi măng

  10

  4

  Đá hoa trắng

  15

  5

  Cát

  15

  6

  Cát làm thủy tinh

  15

  7

  Đất làm gạch

  15

  8

  Gờ-ra-nít (granite)

  15

  9

  Sét chịu lửa

  13


  10

  Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite)

  15

  11

  Cao lanh

  13

  12

  Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật

  13

  13

  Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite)

  10

  14

  A-pa-tít (apatit)

  8

  15

  Séc-păng-tin (secpentin)

  6

  16

  Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò

  10

  17

  Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên

  12

  18

  Than nâu, than mỡ

  12

  19

  Than khác

  10

  20

  Kim cương, ru-bi (rubi), sa-phia (sapphire)

  27


  21

  E-mô-rốt (emerald), a-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), ô-pan (opan) quý màu đen


  25


  22

  A-dít, rô-đô-lít (rodolite), py-rốp (pyrope), bê-rin (berin), sờ-pi- nen (spinen), tô-paz (topaz)


  18


  23

  Thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; cờ-ri-ô-lít (cryolite); ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; phen-sờ-phát (fenspat); birusa; nê-phờ-rít (nefrite)


  18

  24

  Khoáng sản không kim loại khác

  10

  III

  Sản phẩm của rừng tự nhiên

  1

  Gỗ nhóm I

  35

  2

  Gỗ nhóm II

  30

  3

  Gỗ nhóm III

  20

  4

  Gỗ nhóm IV

  18

  5

  Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác

  12

  6

  Cành, ngọn, gốc, rễ

  10

  7

  Củi

  5

  8

  Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô

  10

  9

  Trầm hương, kỳ nam

  25

  10

  Hồi, quế, sa nhân, thảo quả

  10

  11

  Sản phẩm khác của rừng tự nhiên

  5

  IV

  Hải sản tự nhiên


  1

  Ngọc trai, bào ngư, hải sâm

  10

  2

  Hải sản tự nhiên khác

  2

  V

  Nước thiên nhiên


  1

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp


  10

  2

  Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện

  5


  3

  Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh, trừ nước quy định tại Điểm 1 và Điểm 2 Nhóm này

  3.1

  Sử dụng nước mặt

  a

  Dùng cho sản xuất nước sạch

  1

  b

  Dùng cho Mục đích khác

  3

  3.2

  Sử dụng nước dưới đất

  a

  Dùng cho sản xuất nước sạch

  5

  b

  Dùng cho Mục đích khác

  8

  VI

  Yến sào thiên nhiên

  20

  VII

  Tài nguyên khác

  10

 2. Biểu mức thuế suất đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than:STT


Sản lượng khai thác

Thuế suất (%)

Dự án khuyến khích đầu tư


Dự án khác

I

Đối với dầu thô

1

Đến 20.000 thùng/ngày

7

10

2

Trên 20.000 thùng đến 50.000 thùng/ngày

9

12

3

Trên 50.000 thùng đến 75.000 thùng/ngày

11

14

4

Trên 75.000 thùng đến 100.000 thùng/ngày

13

19

5

Trên 100.000 thùng đến 150.000 thùng/ngày

18

24

6

Trên 150.000 thùng/ngày

23

29

II

Đối với khí thiên nhiên, khí than

1

Đến 5 triệu m3/ngày

1

2

2

Trên 5 triệu m3 đến 10 triệu m3/ngày

3

5

3

Trên 10 triệu m3/ngày

6

10

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.