Open navigation

Công văn 1305/BTC-QLKT Quy định về người đại diện theo pháp luật là kế toán viên hành nghề

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 1305/BTC-QLKT
Về quy định người đại diện theo pháp luật là kế toán viên hành nghề

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ kế toán và giải pháp doanh nghiệp Deloitte

Trả lời công văn số 006/VN2T-HN-CV đề ngày 29/11/2021 của Quý Công ty về quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải là kế toán viên hành nghề, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 1 Điều 60 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định:

"1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

d) Đảm bảo tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ”.

Căn cứ quy định nêu trên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải là kế toán viên hành nghề do đó trường hợp doanh nghiệp dịch vụ kế toán có nhiều người đại diện theo pháp luật thì tất cả người đại diện theo pháp luật phải là kế toán viên hành nghề.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
 - Lưu VT, Cục QLKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁM SÁT
KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trịnh Đức Vinh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.