Open navigation

Công văn 87/TCT-CS Thuế suất thuế tài nguyên

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 87/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Trả lời công văn số 235/CPTP-KT ngày 27/12/2021 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng về thuế suất thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dưới đất khai thác dùng để sản xuất rượu, nước giải khát; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b, Mục 3.2, Phần V Biểu mức thuế suất đối với các loại tài nguyên, trừ dầu thô và khí thiên nhiên, khí than ban hành kèm theo Nghị quyết số 1084/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định mức thuế suất thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên khai thác dưới đất dùng cho mục đích khác là 8%.

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng có công văn số 3933/CTLĐO-TTHT ngày 18/11/2021 trả lời Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng hướng dẫn:

“Công ty đang sử dụng nước dưới đất theo giấy phép số 23/GP-UBND cấp ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Mức thuế suất áp dụng 8% được quy định tại điểm b, Mục 3.2, Phần V Nghị quyết số 1084/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Danh mục biểu thuế trên hệ thống iHTKK tại Mục V.304. Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác (nước dưới đất) đáp ứng yêu cầu kê khai thuế tài nguyên với mức thuế suất là 8%.

Tổng cục Thuế đề nghị Công ty c phần Thực phẩm Lâm Đồng căn cứ quy định nêu trên và hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng để thực hiện kê khai nộp thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
 - 
Phó Tổng cục trưởng- Vũ Xuân Bách (để báo cáo);
- Cục Thuế Lâm Đồng (để biết);
- Vụ PC-TCT, KKKTT, CNTT;
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.