Open navigation

Công văn 1516/BTC-CST Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt để hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 1516/BTC-CST
V/v trả lời kiến nghị địa phương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 412/VPCP-QHĐP ngày 18/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về xử lý kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 05/01/2022. Về kiến nghị của tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đ hỗ trợ ngành sản xuất, lp ráp ô tô trong nước, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ có chính sách min thuế TTĐB đối với linh kiện sản xuất trong nước đ hỗ trợ ngành sản xuất, lp ráp ô tô.

Bộ Tài chính xin tr li như sau:

Khoản 1 Điều 2 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 và Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB quy định 10 nhóm hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Điểm d khoản 1 Điều 2 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định: “Xe ô tô dưới 24 ch, kể cả xe ô tô vừa ch người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn c định giữa khoang chở người và khoang ch hàng” thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Căn cứ quy định nêu trên, xe ô tô dưới 24 ch, kể c xe ô tô vừa chở người, vừa ch hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định gia khoang chở người và khoang ch hàng thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. Linh kiện, phụ tùng ô tô không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Chính ph không có thẩm quyền quy định miễn thuế TTĐB đối với các mặt hàng chịu thuế TTĐB. Hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài chính tổng kết, đánh giá, rà soát sửa đổi Luật thuế TTĐB. Các kiến nghị sẽ được rà soát, xem xét tng th phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và cam kết quốc tế để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính trả lời UBND tỉnh Vĩnh Phúc đ biết./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
 - Bộ trưởng (
để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- TCT, Vụ PC, Vụ HTQT;
 - Lưu: VT, Vụ CST(CST2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Vũ Thị Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.