Open navigation

Công văn 2816/TCT-CS Chính sách miễn tiền thuê đất dự án chế biến thủy sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 2816/TCT-CS
V/v: chính sách miễn tiền thuê đất dự án chế biến thủy sản

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 388/CTSTR-NVDTPC ngày 21/5/2021 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về chính sách miễn tiền thuê đất phải nộp đối với dự án chế biến thủy hải sản đông lạnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy định về sản phẩm sơ chế thông thường tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng là quy định để xác định đối tượng không chịu thuế GTGT, không liên quan đến việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

2. Liên quan đến việc xác định hoạt động chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18 độ C và chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín có phải là hoạt động chế biến thủy sản hay không, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến tại công văn số 1274/TCTK-PPCĐ ngày 22/9/2020 và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có ý kiến tại công văn số 7365/BNN-CBTTNS ngày 23/10/2020 (bản photocopy gửi kèm theo). Trường hợp còn vướng mắc về xác định ngành, nghề chế biến thủy sản có thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hay không, đề nghị Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể theo đúng thẩm quyền, trên cơ sở đó, giải quyết ưu đãi miễn tiền thuê đất theo đúng quy định pháp luật đất đai và quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng được biết./.


Nơi nhận:
Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT,
 CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.