Open navigation

Công văn 4263/TCT-CS Miễn, giảm tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 4263/TCT-CS
V/v: tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 1844/CTGLA-TTKT1 ngày 15/8/2021 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Trường hợp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người sử dụng đất đã được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng không đáp ứng các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất có nguyên nhân từ phía người sử dụng đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đã được ghi tại quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất nhưng không thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc bị thu hồi đất theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai thì phải thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được miễn, giảm; trong đó người sử dụng đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được miễn, giảm theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư và không phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền được miễn, giảm theo địa bàn ưu đãi đầu tư.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Gia Lai rà soát hồ sơ cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, miễn tiền thuê đất của Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên (trong đó xác định rõ số tiền thuê đất được miễn theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư, số tiền thuê đất được miễn theo địa bàn ưu đãi đầu tư theo đúng quy định của pháp luật) làm cơ sở xác định số tiền thuê đất Công ty phải thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ và hướng dẫn Công ty liên hệ với cơ quan chức năng của địa phương đhoàn thiện việc chuyn đi diện tích cây cao su bị chết và kém phát triển sang trồng lại bằng cây lâm nghiệp hoặc cây nông nghiệp, cây công nghiệp theo đúng nội dung công văn số 5683/VPCP-NN ngày 15/6/2018 của Văn phòng Chính phủ; trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh quyết định cho thuê đất đối với Công ty trong đó nêu rõ việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất từ trồng cây cao su sang mục đích trồng cây ăn trái đối với diện tích thuê 1.371 ha. Cơ quan thuế xem xét miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật kể từ ngày có quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất (nếu có).

Ngoài ra, pháp luật về thu tiền thuê đất, miễn tiền thuê đất hiện hành đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP , Nghị định số 135/2016/NĐ-CP , Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; Vì vậy, đề nghị Cục thuế tỉnh Gia Lai rà soát cơ sở pháp lý về việc căn cứ vào Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ (đã hết hiệu lực thi hành) để thực hiện miễn tiền thuê đất đối với Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên cũng như các trường hợp khác trên địa bàn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Quản lý công sản (BTC);
 - Vụ Pháp chế (TCT);

- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.