Open navigation

Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ ngày 21/04/2022 Trả lời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid - 19

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3992/TLĐ-QHLĐ

V/v trả lời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid - 19

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận được Công văn số 1413/LĐLĐ ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre về việc xin ý kiến hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, Tổng Liên đoàn có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 4, Điều 5, Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19: Đoàn viên, người lao động bị dương tính với Sars-CoV-2 trước ngày 15/12/2021 nhưng thời gian điều trị liên tục kéo dài đến sau ngày 15/12/2021, chưa nhận hỗ trợ theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ và Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ thì được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ. Những trường hợp này không thực hiện chi theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ và Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn.

2. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19: Những trường hợp bị nhiễm Covid - 19 trước ngày 01/3/2022 nhưng thời gian điều trị liên tục kéo dài đến sau ngày 01/3/2022, được các cấp công đoàn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất vào ngày 31/3/2022, thuộc diện hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn.

Trên đây là ý kiến trả lời của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc cho ý kiến hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid - 19 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre nghiên cứu kỹ các quy định của Tổng Liên đoàn, thực hiện chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động kịp thời, đúng quy định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTĐCT (b/c);
 - Lưu: VT
QHLĐ.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Xuân Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.