Open navigation

Công văn 1994/TCT-CS ngày 24/05/2018 Doanh nghiệp thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1994/TCT-CS

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An.

Ngày 21/03/2018, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 763/CT-TTHT ngày 28/03/2018 của Cục thuế tỉnh Long An về việc doanh nghiệp thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN nhưng phát sinh thu nhập trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Số thứ tự 165, Phụ lục 4, Luật đầu tư năm 2014 quy định danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: "Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật";

- Tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư quy định:

"7. Điều kiện đầu tư kinh doanh là điều kiện mà cá nhân, tổ chức phải đáp ứng theo quy định của luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư”;

- Tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư quy định:

"1. Cá nhân, tổ chức kinh tế được quyền kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư kể từ khi đáp ứng đủ điều kiên và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh";

- Tại Khoản 1.b Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư quy định:

"1. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư gồm:

b) Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này";

Tại Số thứ tự 43 - Phụ lục II - Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP nêu trên) thì Huyện Đức Hòa tỉnh Long An thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

"b. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này".

Căn cứ các quy định nêu trên, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chỉ được phép kinh doanh kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Theo đó, trường hợp Công ty CP S NEW RICE được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cấp GCN đầu tư ngày 15/7/2016 để thực hiện dự án Nhà máy gia công, sang chai, đóng gói và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chế phẩm diệt côn trùng tại Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thuộc diện ưu đãi thuế theo điều kiện đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội khó khăn nhưng thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nên nếu đáp ứng đủ điều kiện để được quyền kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của pháp luật thì được hưởng ưu đãi đầu tư về địa bàn theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.