Open navigation

Công văn 5149/TCHQ-PC ngày 05/08/2020 Giải đáp vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5149/TCHQ-PC

V/v giải đáp vưng mc x lý VPHC

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An;
(Xã Bình Hòa NamHuyện Đức Huệ, tỉnh Long An)
- Công ty cổ phần VietNamSolar.
(Xã Bình Hòa NamHuyện Đức Huệ, tỉnh Long An)

Trả lời văn bn s 10507/CV-HCLA ngày 2/7/2020 ca Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An và văn bản số 8507/CV-VNSL ngày 2/7/2020 của Công ty cổ phần VietNamSolar về đề nghị giải đáp vướng mc về xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì trường hợp của công ty không thuộc nhng trường hợp không xử phạt vi phm hành chính. Việc không xử phạt quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (có hướng dẫn cụ thể tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016) chỉ áp dụng cho lần đầu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó. Do đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khu hàng hóa nhiều ln tại nhiều tờ khai thì các tờ khai sau không được coi là ln đu nhập khẩu.

Việc xem xét không xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì căn cứ quy định tại khoản 14 Điều 2, khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính và hồ sơ vụ việc cụ thể, theo đó cá nhân, tổ chức cn chng minh thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng và đã áp dụng mọi biện pháp cn thiết và kh năng cho phép nhưng không ngăn được hành vi vi phạm xảy ra.

Tổng cục Hải quan trả lđể công ty biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục HQ 
tỉnh Long An (để thực hiện);
 - Lưu: VT, 
PC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Vũ Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.