Open navigation

Công văn 5013/BHXH-QLT ngày 20/11/2019 Truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5013/BHXH-QLT

V/v truy thu BHXH bắt buộc giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng

Hà Nội , ngày 20 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các quận huyện, thị xã

Thực hiện Công văn số 4261/BHXH-BT ngày 14/11/2019 của BHXH Việt Nam về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng. Căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Sở Tài Chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã (sau đây viết tắt là BHXH huyện) trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện các nội dung như sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung quy định tại công văn số 4261/BHXH-BT ngày 14/11/2019 của BHXH Việt Nam về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng.

2. Báo cáo Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã nội dung Công văn số 4261/BHXH-BT để chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn để phổ biến, triển khai, hướng dẫn, giải thích cho người lao động, tránh khiếu kiện.

Để đảm bảo quyền lợi khi tham gia BHXH cho người lao động, đề nghị BHXH huyện căn cứ các nội dung nêu trên để tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (thông qua phòng Quản lý thu) để được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/cáo);
- Các sở: LĐ-TBXH, Tài chính, GD&ĐT; Nội vụ; LĐLĐ TP (để Ph/h);
- UBND quận, huyện, thị xã (để chỉ đạo);
- Các phòng: LĐTB&XH, GD&ĐT, TC-KH; Nội vụ; LĐLĐ quận, huyện, thị xã (để t/h);
- UBND xã, phường, thị trấn (để t/h);
- Giám đốc BHXH TP (để b/cáo);
- Các PGD BHXH TP (để chỉ đạo);
- Các phòng nghiệp vụ ( để t/h);
 - Lưu VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Đàm Thị Hòa

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.