Open navigation

Công văn 590/TCT-CS ngày 02/03/2022 Giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27_2021_QĐ-TTg

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 590/TCT-CS

V/v: giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 382/CTBTH-HKDCN ngày 07/01/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về vướng mắc trong việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 3 và Điều 4 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Long Sơn nhận chuyển nhượng quyền thuê đất nhưng chưa thực hiện thủ tục pháp lý về đất, chưa có Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất thì không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để báo cáo);
- Vụ CST, Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.