Open navigation

Công văn 5070/BTC-CST ngày 02/06/2022 Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5070/BTC-CST

V/v phí sử dụng công trình kết cấu hạ tng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng bin

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1631/UBND-KT ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khu cng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 20/5/2022, Bộ Tài chính đã tổ chức họp với đại diện UBND Thành phố Hồ Chí Minh về các kiến nghị của Đại biu Quốc hội Lê Thanh Vân, địa phương, doanh nghiệp liên quan đến phí sử dụng công trình kết cu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khu cng bin trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở nội dung tại cuộc họp, Bộ Tài chính đề nghị:

1. UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương báo cáo HĐND Thành phố để sửa đổi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND quy định thống nhất một mức thu phí đối với hàng hóa m tờ khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và hàng hóa m tờ khai tại địa phương khác, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, bình đng quyền và nghĩa vụ theo quy định Luật Phí và lệ phí (mức thu phí cn tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển trong tình hình mới); nghiên cứu, tham khảo mức thu phí của địa phương có cửa khu cảng bin (Hải Phòng), điều chỉnh mức thu phí đối với hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gi kho ngoại quan, hàng chuyển khẩu đảm bảo tương đồng, phù hợp, khả thi, tạo sự đồng thuận khi thực hiện; nghiên cứu về việc thu phí đối với hàng hóa vận chuyn nội địa theo kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân.

- Đối với kiến nghị về Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận ti đường thủy: Đ nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát Nghị quyết s 10/2020/NQ-HĐND và thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Đối với kiến nghị về phạm vi khu vực ca khẩu cảng biển: Đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải theo thẩm quyền để làm rõ phạm vi khu vực cửa khẩu cảng biển, niêm yết phạm vi khu vực cửa khẩu cảng bin theo quy định và giải trình báo cáo Đại biu Quốc hội theo quy định. 

2. UBND Thành phố Hồ Chí Minh trả lời các kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp và khn trương có văn bản giải trình, báo cáo Đại biu Quốc hội Lê Thanh Vân, cụ thể các nội dung kiến nghị đã nêu tại văn bản ngày 04/4/2022 của Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (văn bn đã được gửi kèm theo công văn số 4112/BTC-CST ngày 10/5/2022 của Bộ Tài chính)

3. UBND Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích đến doanh nghiệp, hiệp hội, Đại biu Quốc hội để tạo sự đồng thuận khi thực hiện thu phí.

Bộ Tài chính có ý kiến để UBND Thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Bộ trưởng (đ
 báo cáo);
 - Đại 
biểu Quốc hội Lê Thanh Vân;
- Vụ PC; TCHQ: Thanh tra Bộ;
 - Lưu: VT,V
ụ CST(CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯNG
 Vũ Thị
 Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.