Open navigation

Công văn 5001/TCT-KK ngày 03/12/2019 Công tác xử phạt vi phạm hành chính hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5001/TCT-KK

V/v: Công tác xử phạt VPHC hành vi chậm nộp HSKT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm nâng cao ý thức tự giác tuân thủ của người nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ số tiền phạt vào ngân sách nhà nước, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã có nhiều công văn chỉ đạo yêu cầu Cục Thuế thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Người nộp thuế (NNT) chậm nộp, không nộp hồ sơ khai thuế (HSKT). Đến nay, về cơ bản các Cục Thuế đã nghiêm túc triển khai các nội dung chỉ đạo tại công văn nêu trên của Tổng cục Thuế. Bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp chưa xử phạt đầy đủ, kịp thời.

Ngày 25/10/2019, Kiểm toán nhà nước đã ban hành Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2018 tại Báo cáo kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến quản lý thu ngân sách của Tổng cục Thuế. Theo đó, Kiểm toán nhà nước kiến nghị: “Đề nghị Tổng cục Thuế khẩn trương rà soát và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp còn lại, đồng thời quản lý chặt chỗ số liệu tránh gây thất thu ngân sách nhà nước. Đối với các khoản xử phạt do nguyên nhân chủ quan của từng cơ quan thuế, Tổng cục Thuế cần yêu cầu Cục Thuế, Chi cục Thuế báo cáo, nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp xử lý triệt để trong thời gian tới”.

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế nghiêm túc quán triệt và chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai một số công việc sau:

1. Khẩn trương rà soát và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm nhưng chưa xử phạt;

2. Tổ chức rà soát thường xuyên, quản lý chặt chẽ số liệu đảm bảo xử phạt nghiêm minh, kịp thời thu đúng, đủ vào ngân sách nhà nước ngay trong tháng theo hướng dẫn tại quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế; thống kê đầy đủ các trường hợp không xử phạt do nguyên nhân khách quan và quá trình thực hiện xử phạt của các bộ phận có liên quan.

3. Đối với các khoản không thể xử phạt do nguyên nhân chủ quan của từng cơ quan thuế của kỳ báo cáo 2016, 2017, Cục Thuế xác định rõ trách nhiệm của bộ phận, cán bộ được phân công thực hiện xử phạt, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp xử lý triệt để trong thời gian tới. Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Thuế chậm nhất trước ngày 15/12/2019.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh/thành phố được biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục CNTT;

- Lưu: VT, KK (2b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phi Vân Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.