Open navigation

Công văn 3157/BHXH-QLT ngày 15/06/2022 Đính chính Thông báo 2659_TB-BHXH hướng dẫn bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3157/BHXH-QLT

V/v đính chính Thông báo số 2659/TB-BHXH ngày 20/5/2022 hướng dẫn bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Đơn vị sử dụng lao động;
- Đơn vị quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;
- Các cơ sở giáo dục và đào tạo;
- Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
 - Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 20/5/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 2659/TB-BHXH về bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình đánh máy, nay đính chính lại nội dung như sau:

- Tại Mục 2: “2. Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT khi có phát sinh điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT; giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ, điều chỉnh thông tin trên sổ......: đơn vị quản lý yêu cầu người tham gia kê khai số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân trên Mẫu TK1-TS để bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có)” điều chỉnh lại thành “2. Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT khi có phát sinh điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT; cấp lại sổ, điều chỉnh thông tin trên sổ......: đơn vị quản lý yêu cầu người tham gia kê khai số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân trên Mẫu TK1-TS để bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có)”.

- Tại Mục 3: “3. Đối với người đang bảo lưu BHXH khi có phát sinh giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh thông tin trên sổ.....: kê khai số định danh cá nhân/căn cước công dân trên Mẫu TK1-TS gửi trực tiếp tại cơ quan BHXH để bổ sung hoặc điều chỉnh” điều chỉnh lại thành “3. Đối với người đang bảo lưu BHXH khi có phát sinh cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh thông tin trên sổ.....: kê khai số định danh cá nhân/căn cước công dân trên Mẫu TK1-TS gửi trực tiếp tại cơ quan BHXH để bổ sung hoặc điều chỉnh”.

BHXH Thành phố thông báo để các đơn vị được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Các PGĐ;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, QLT(Thi).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.