Open navigation

Công văn 13557/BGTVT-VT ngày 20/12/2021 Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13557/BGTVT-VT

V/v trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hi Phòng gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021, nội dung kiến nghị như sau:

“Cử tri kiến nghị chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và các ngành có liên quan rà soát, nghiên cứu, xem xét hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải (có chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho các xe ô tô đăng ký mới để kinh doanh vận tải; cho phép các doanh nghiệp kinh doanh vận tải được ngừng đóng (không phải đóng) Bảo hiểm xã hội đến hết năm 2021)”

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã quan tâm, góp ý đối với hoạt động vận tải nhằm giúp công tác quản lý của Bộ GTVT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau:

1. Đối với nội dung kiến nghị: rà soát, nghiên cứu, xem xét hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải (có chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho các xe ô tô đăng ký mới để kinh doanh vận tải”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ: từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022 mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đã được giảm 50% mức thu so với quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ1.

2. Đối với nội dung kiến nghị: “cho phép các doanh nghiệp kinh doanh vận tải được ngừng đóng (không phải đóng) Bảo hiểm xã hội đến hết năm 2021”

Tại Văn bản s 3860/BHXH-TST ngày 19/11/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có ý kiến như sau:

“1.1. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 17, khoản 2 Điều 21, khoản 3 Điều 122 Luật BHXH năm 2014, hàng tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH và trích từ tiền lương của người lao động theo quy định để đóng cùng một lúc và qu BHXH; người sử dụng lao động có hành vi chậm đóng BHXH từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ s tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Pháp luật về BHXH hiện hành không quy định việc chậm nộp BHXH không tính lãi.

1.2. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 85, khoản 4 Điều 86 Luật BHXH năm 2014; điểm a khoản 1 Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

- Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người sử dụng lao động và người người lao động không phải đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sn.

- Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 01/2021 bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 01/2021 thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng”.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng để trả lời cử tri./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng;
 - B
o hiểm xã hội Việt Nam;
- TT. Lê Đình Thọ;
- Văn phòng Bộ (để tổng hợp);
- Vụ Tài chính;
 - C
ng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở GTVT Hải Phòng;
 - Lưu: VT, V.T
i (dqphong, 3b).

BỘ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Thể

 

 


1 Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ: “Điều 1. Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

1. Từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022: Mức thu lệ phí trước bạ bng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ: các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).”.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.