Open navigation

Công văn 5405/BTC-CST ngày 08/06/2022 Chính sách thuế bảo vệ môi trường

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5405/BTC-CST

V/v chính sách thuế BVMT

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Vina Pioneer
(Địa chỉ: Đường D4, Khu D, Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số 01/2022/CV-VPI ngày 25/4/2022 của Công ty TNHH Công nghiệp Vina Pioneer về chính sách thuế bảo vệ môi trường (BVMT), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thuế BVMT là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Về nguyên tắc, các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế là những hàng hóa được sản xuất, nhập khẩu khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường tại Việt Nam. Do đó, Luật thuế BVMT không quy định miễn, giảm thuế mà quy định các trường hợp không chịu thuế BVMT, cụ thể:

Tại Điều 4 Luật thuế BVMT quy định về đối tượng không chịu thuế, trong đó, tại khoản 2 quy định hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế sẽ không chịu thuế BVMT trong các trường hợp sau:

"a) Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam; hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trên cơ sở Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài hoặc thỏa thuận giữa cơ quan, người đại diện được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài ủy quyền theo quy định của pháp luật;

b) Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật;

c) Hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu.”

Việc quy định trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT để xuất khẩu vẫn phải nộp thuế BVMT nhằm tránh hiện tượng trốn thuế do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa lợi dụng lập chứng từ giả thu mua hàng hóa để xuất khẩu; đồng thời cũng đảm bảo thống nhất với quy định của các chính sách thuế khác. Khi xây dựng Luật thuế BVMT, có ý kiến đề nghị không thu thuế BVMT đối với trường hợp này. Tuy nhiên, Quốc hội đã thống nhất chỉ không thu thuế BVMT đối với hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu; đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua để xuất khẩu thì vẫn phải nộp thuế BVMT.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật thuế BVMT, theo đó đối với kiến nghị của Công ty, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp để nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi sửa đổi Luật thuế BVMT.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Công nghiệp Vina Pioneer được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, TCT, TCHQ;
 - Lưu: VT, Vụ CST (TSTN).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thành Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.