Open navigation

Công văn 1729/TCT-DNL ngày 29/04/2020 Triển khai Nghị định 41_2020_NĐ-CP đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1729/TCT-DNL

V/v triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 08/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, tại Khoản 5 Điều 2 của Nghị định quy định về đối tượng áp dụng như sau: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng để cơ quan quản lý thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định này”. Liên quan đến nội dung này, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố danh sách các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên trang tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ: http://sbv.gov.vn.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Danh sách tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước công bố nêu trên, đồng thời thường xuyên theo dõi Danh sách được Ngân hàng Nhà nước cập nhật trên trang tin điện tử đến ngày 30/7/2020 để thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (A. Hà để b/c);
- P.TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
 - Lưu: VT, DNL (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
 Nguyễn Văn Phụng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.