Open navigation

Công văn 162/KH-UBND ngày 10/06/2022 Thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/KH-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (HIỆP ĐỊNH RCEP) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP), UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC TIÊU

- Triển khai thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP).

- Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các Sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP).

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định RCEP

- Phổ biến thông tin tuyên truyền về Hiệp định RCEP và các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để thực hiện Hiệp định RCEP cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn Thành phố thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định RCEP.

- Chú trọng tập huấn cho các cán bộ, công chức, doanh nghiệp hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả về các quy định và cam kết của Hiệp định RCEP theo từng chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể cụ thể như: Thuế, quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường các nước tham gia Hiệp định RCEP, đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm của Chính phủ, phòng vệ thương mại...

- Xây dựng, phát hành tài liệu tuyên truyền về Hiệp định RCEP: (1) Phát hành bản tin Hà Nội hội nhập và phát triển; (2) Phát hành Bản tin Thị trường các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và tiềm năng của Hà Nội; (3) Xây dựng và phát hành ấn phẩm tuyên truyền về Hiệp định RCEP và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, các cơ hội và thách thức khi tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và đối tác của ASEAN; thông tin thị trường các nước ASEAN...

- Thiết lập đầu mối thông tin về RCEP tại Sở Công Thương để cung cấp, tiếp nhận thông tin về các vấn đề có liên quan đến Hiệp định, giải đáp theo thẩm quyền hoặc gửi cơ quan có thẩm quyền trả lời.

- Thường xuyên cung cấp các thông tin về chính sách xuất nhập khẩu của các nước tham gia Hiệp định RCEP, các yêu cầu kỹ thuật, vấn đề pháp lý, các biện pháp phòng vệ thương mại, xác minh nguồn hàng, đối tác,...để doanh nghiệp kịp thời hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp.

2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định RCEP.

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiệp định RCEP.

- Đảm bảo việc thực hiện cơ chế tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP

- Xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp. Chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ về vốn, đào tạo, tiếp cận thông tin, công nghệ và thị trường; Tiếp tục thực hiện các Đề án của Thành phố: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Tăng cường hỗ trợ khoa học - công nghệ và sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nhằm tạo ra công nghệ sản xuất mới, thúc đẩy việc tạo ra những sản phẩm mới và hỗ trợ đưa sản phẩm mới ra thị trường trong nước và quốc tế.

- Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi số hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất tiên tiến theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, sinh thái, sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP; phát triển các vùng chuyên canh tập trung, vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu.

- Thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành công nghiệp; phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, thúc đẩy đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, chủ động tham gia và tận dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế, từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

- Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại các nước tham gia Hiệp định RCEP: Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại các nước tham gia Hiệp định RCEP (Nhật Bản, Hàn Quốc,...); tham gia sự kiện quốc tế, hội chợ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại các nước tham gia Hiệp định RCEP; tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến về doanh nghiệp, ngành hàng, thị trường, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ, du lịch,...; ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong các hoạt động xúc tiến;...

- Đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho doanh nghiệp, nghiên cứu và khai thác thị trường thành viên; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp: Tích cực tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn chuyên đề hỗ trợ doanh nghiệp: Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) trên địa bàn Thành phố; Chương trình trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội;...

- Nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp; thông qua các hiệp hội nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra định hướng cho các doanh nghiệp đổi mới văn hóa sản xuất, khởi nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên cơ sở những nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng dự toán kinh phí từ nguồn chi nghiệp vụ hàng năm của Sở, ngành, đơn vị. Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm gửi báo cáo cho Sở Công Thương để tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố. Bộ Công Thương.

2. Sở Tài chính bố trí kinh phí, đảm bảo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

3. Sở Công Thương chủ trì theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Công Thương) để UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./.


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Sở: CT, Ng.V, KH và ĐT;
- VPUB: CVP, PCVP N.M.Quân, KTN, TH, KGVX;
- Lưu: VT KTN Ngân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Mạnh Quyền

 


PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH RCEP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 UBND thành phố Hà Nội)

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định RCEP 

1.1

Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về Hiệp định RCEP với các nội dung: Nội dung các cam kết của Hiệp định: đặc điểm thị trường các nước tham gia Hiệp định RCEP; cơ hội và thách thức khi thực hiện Hiệp định RCEP: các nội dung về: Thuế, quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường, đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm của Chính phủ, phòng vệ thương mại...

Sở Công Thương

Bộ Công Thương, Các Sở, ngành, đơn vị

Trong thời gian thực hiện Hiệp định tập trung giai đoạn 2022 - 2024

1.2

Xây dựng và phát hành ấn phẩm tuyên truyền về Hiệp định RCEP và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, các cơ hội và thách thức khi tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và đối tác của ASEAN: thông tin thị trường các nước ASEAN...

Sở Công Thương

Bộ Công Thương, Các Sở, ngành, đơn vị

Năm 2023

1.3

Xây dựng, phát hành 12 số/năm Bản tin Thị trường các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và tiềm năng của Hà Nội hàng tháng nhằm đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về các thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước để doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố kịp thời nắm bắt thông tin, yêu cầu kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước trên thế giới nói chung và các nước tham gia Hiệp định RCEP nói riêng.

Sở Công Thương

Bộ Công Thương, Các Sở, ngành, đơn vị

Hàng năm

1.4

Hướng dẫn các cơ quan báo chí Hà Nội thực hiện các tuyến tin, bài tuyên truyền về Hiệp định RCEP với nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng: Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Hiệp định RCEP.

Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Sở, ngành, đơn vị và các cơ quan báo chí

Trong thời gian thực hiện Hiệp định

1.5

Xây dựng và phát hành ấn phẩm, tài liệu liên quan đến lợi ích, nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động xúc tiến đầu tư, kinh doanh, các lợi ích kinh tế, các thách thức, nghĩa vụ liên quan khi tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và đối tác của ASEAN.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Phương mại và Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị

2022-2025

1.6

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 09/12/2021 của thành phố Hà Nội về tuyên truyền, quảng bá ASEAN của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030.

Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Sở, ngành, đơn vị

2022-2025

1.7

Tiếp tục triển khai xuất bản Bản tin Hà Nội Hội nhập và Phát triển; Đặc sản kinh tế - xã hội Hà Nội trong đó có nhiều tin, bài tuyên truyền về Hiệp định RCEP.

Viên nghiên cứu phát triển kinh tế- xã hội Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị

Hàng năm

1.8

Tái bản các ấn phẩm phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch: bổ sung ngôn ngữ các ấn phẩm phục vụ các đoàn ra, sự kiện kinh tế đối ngoại; bổ sung ngôn ngữ phim quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư, thương mại, du lịch của Hà Nội.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị

Trong thời gian thực hiện Hiệp định

1.9

Thường xuyên cung cấp các thông tin về chính sách xuất nhập khẩu của các nước thành viên Hiệp định RCEP, các yêu cầu kỹ thuật, vấn đề pháp lý, các biện pháp phòng vệ thương mại, xác minh nguồn hàng, đối tác,...do thương vụ tại các nước thành viên Hiệp định cung cấp cho doanh nghiệp; Kịp thời thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp do Bộ Công Thương cung cấp đến các sở, ngành, doanh nghiệp, Hiệp hội.

Sở Công Phương

Bộ Công Thương.

Các Sở, ngành, đơn vị

Trong thời gian thực hiện Hiệp định

2.

Công tác xây dựng pháp luật, thể chế

2.1

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiệp định RCEP.

Các Sở, ngành, đơn vị

Sở Tư pháp, Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Hàng năm

2.2

Tham mưu các giải pháp nâng cao năng lực thực thi pháp luật liên quan trực tiếp đến Hiệp định RCEP; thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý do doanh nghiệp.

Các Sở, ngành, đơn vị

Các Sở, ngành, đơn vị

Hàng năm

3

Nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng hiện quả Hiệp định RCEP

3.1

Tiếp tục triển khai thực Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với các nội dung: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: Hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp; Hỗ trợ thông tin tư vấn pháp lý; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực;...: Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Các Sở, ngành, đơn vị

Trong quá trình thực thi Hiệp định

3.2

Tổ chức các hoạt động (hội nghị kết nối, triển lãm, hội chợ, tuần hàng, trưng bày....) giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công Thương: Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư và Du lịch HN: các đơn vị liên quan

 

3.3

Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2022”, Kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2022:

Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL chuyển đổi số, xây dựng mô hình nhà máy thông minh (Smart Factory): Hỗ trợ tiếp cận công nghệ, thiết bị chuẩn 4.0 tại các nước có nền công nghiệp phát triển thông qua các hội nghị gặp gỡ kết nối với các đối tác tại nước ngoài; Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp CNHT thuộc các ngành nghề, lĩnh vực, mặt hàng sản xuất thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển.

Tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế trưng bày giới thiệu SPCNCL kết hợp mời đối tác nước ngoài vào giao dịch với các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tại triển lãm; Hội chợ CNHT Hà Nội.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, đơn vị

Hàng năm

3.4

Tổ chức các hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Các Sở, ngành, đơn vị

Hàng năm

3.5

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố; tập trung quyết liệt khắc phục các chỉ số xếp hạng thấp, duy trì các chỉ số thành phố, chỉ tiêu xếp hạng tốt của Thành phố.

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Các Sở, ngành, đơn vị

Hàng năm

3.6

Tham gia, tổ chức các sự kiện quốc tế, hội chợ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại các nước tham gia Hiệp định RCEP: Tổ chức tuần hàng Việt Nam-Hà Nội tại hệ thống siêu thị Aeon, kết hợp quảng bá văn hóa du lịch tại Nhật Bản; hội chợ xúc tiến du lịch tại JATA Nhật Bản và hợp tác phát triển du lịch tại Nhật Bản:...

Sở Kế hoạch & Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư và Du lịch HN

Các Sở, ngành, đơn vị

Hàng năm

3.7

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN,...

Sở Kế hoạch & Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư và Du lịch HN

Các Sở, ngành, đơn vị

Trong quá trình thực thi Hiệp định

3.8

Đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến xuất khẩu sang các nước tham gia Hiệp định RCEP, thúc đẩy xuất khẩu qua các kênh thương mại điện tử, xúc tiến thương mại trực tuyến... ; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp Vương quốc Anh tại Hà Nội.

Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư và Du lịch HN

Các Sở, ngành, đơn vị

Trong quá trình thực thi Hiệp định

3.9

Triển khai thực hiện Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024”.

Xây dựng - in ấn catalogue về các sản phẩm - doanh nghiệp xuất khẩu của Hà Nội (song ngữ Việt - Anh) phục vụ tuyên truyền đến người Việt Nam tại các nước thành viên Hiệp định cũng như doanh nghiệp tại các nước này.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, đơn vị

 

3.10

Tổ chức các hội nghị kết nối về thương mại điện tử kết hợp khu trưng bày sản phẩm, các lớp đào tạo cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp cận sàn giao dịch thương mại điện tử Amazon, Alibaba, Google... nhằm hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp Hà Nội ra các thị trường, trong đó có thị trường các nước thành viên Hiệp định RCEP.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, đơn vị

2022

3.11

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2030.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, đơn vị

Hàng năm

3.12

Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng như hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa thuộc chính sách quản lý chuyên ngành, hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh, kiểm soát rủi ro đối với tờ khai luồng xanh, hàng có nguy cơ vi phạm chính sách quản lý hải quan như xuất xứ, phân loại hàng hóa, trị giá hải quan, sở hữu trí tuệ,...

Cục Hải quan Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị

Hàng năm

3.13

Tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời giải đáp vướng mắc về chính sách, pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại điện tử phù hợp thông lệ quốc tế, và cam kết giữa các Chính phủ trong khuôn khổ các Hiệp định tự do thương mại.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống một cửa quốc gia và quản lý, giám sát hải quan tự động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Cục Hải quan Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị

Hàng năm

3.14

Tích cực tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn chuyên đề hỗ trợ doanh nghiệp: Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) trên địa bàn Thành phố; Chương trình trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội; chương trình hỗ trợ đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ; Chương trình hỗ trợ xây dựng, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến và cung cấp các bài giảng trực tuyến, tài khoản miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, đơn vị

Hàng năm

3.15

Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp; Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố; Tiếp tục hợp tác, thúc đẩy và triển khai đào tạo các chương trình chuyển giao quốc tế.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.