Open navigation

Công văn 169/TB-VPCP ngày 08/06/2022 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tư pháp, Liên đoàn Thương mi và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự hp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Luật Phí và Lệ phí đã được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo ý kiến của các Bộ, cơ quan, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là phí hạ tầng cảng biển) để cụ thể hóa pháp luật về phí, lệ phí và hoàn thiện hệ thống khung pháp lý là đúng thẩm quyền.

Về thời gian, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết sau gần 05 năm có Luật Phí và Lệ phí là tương đối chậm. Mặc dù, Thành phố Hồ Chí Minh đã 02 lần lùi thời điểm triển khai thu phí hạ tầng cảng biển và bắt đầu thu phí từ ngày 01 tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và tác động bởi nhiều yếu tố khác trong nước và thế giới. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội có kiến nghị về việc thu phí hạ tầng cảng biển của Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Theo ý kiến của các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Tư pháp và các cơ quan tại cuộc họp, một số nội dung về mức thu, đối tượng thu phí hạ tầng cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý như: (i) việc quy định mức thu phí khác nhau đối với hàng hóa mở tờ khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và hàng hóa mở tờ khai tại địa phương khác cần bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định Luật Phí và Lệ phí; (ii) rà soát mức thu của hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu; (iii) rà soát sự phù hợp với các cam kết quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là Thành viên (trong đó có Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về vận tải đường thủy); (iv) đồng thời xem xét điều chỉnh mức thu phí hợp lý đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển bằng đường thủy nội địa theo Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các Bộ, các cơ quan, sớm trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh trong tháng 7 năm 2022; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích đến doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan hữu quan để tạo sự đồng thuận khi thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi tình hình tổ chức điều chỉnh thu phí hạ tầng cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ và các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Các Bộ: TC, GTVT, KH&ĐT, CT, TP;
Văn phòng Quốc hội;
- HĐND, UBND Thanh phố Hồ Chí Minh;
 - Liên đoàn Th
ương mại và Công nghiệp VN;
- Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân;
- Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics VN;
 - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, PCN Mai Thị Thu Vân
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, CN (2) THH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Cao Lục

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.