Open navigation

Công văn 442/TĐC-CL ngày 11/07/2022 Thẩm quyền quyết định miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC TIÊU CHUẨN
 ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 442/TĐC-CL

V/v thẩm quyền quyết định miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 khi nhập khu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp/ cá nhân nhập khẩu

Căn cứ Công văn số 1626/TĐC-PCTTra ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn về thẩm quyền quyết định miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 khi nhập khu. Theo đó Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

“Theo khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cht lượng sản phẩm hàng hóa được sửa đổi, b suntại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, tiếp tục được sa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP và khoản Điều 1 Nghị định số 13/2022/NĐ-CP đã quy định sản phẩm hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khu. Các văn bản này không quy định thủ tục hành chính về việc miễn kiểm tra đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu. Theo đó, người nhập khu phải chứng minh với cơ quan hi quan về sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc các trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khu.

Do đó, cơ quan qun lý chất lượng chuyên ngành không kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tượng phải kiểm tra cht lượng khnhập khẩu.”

Từ các nội dung như trên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) thông báo đến các doanh nghiệp/cá nhân nhập khu như sau:

1. Chi cục sẽ không thực hiện tiếp nhận và xử lý đối với hồ sơ đề nghị miễn kim tra chất lượng sn phm, hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu trên Cng thông tin một ca Quốc gia và hồ sơ np trực tiếp tại Chi cục kể từ ngày ban hành thông báo này.

2. Các doanh nghiệp/cá nhân có nhu cầu miễn kiểm tra đối với sản phm hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu liên hệ với cơ quan hi quan để được hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh (đ
ể phối hợp);
 - B. Nguy
n Thị Kim Huệ - PGĐ Sở KHCN (để b/c);
- B. Võ Đình Liên Ngọc - PCCT;
 - Lưu: VT, CL. T
.

CHI CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Hà

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.