Open navigation

Công văn 4280/VPCP-KTTH ngày 10/07/2022 Thực hiện Thông báo về dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4280/VPCP-KTTH

V/v triển khai thực hiện Thông báo của UBTVQH về dự án Nghị quyết về mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, m nhờn

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 1265/TB-TTKQH ngày 07 tháng 7 năm 2022 về dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn và xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6526/BTC-CST ngày 07 tháng 7 năm 2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai ngay Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06 tháng 7 năm 2022, đảm bảo phát huy hiệu quả chính sách.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện điểm 2.1, 2.2 Thông báo số 1265/TB-TTKQH theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 16 tháng 6 năm 2022, công văn số 2179/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 7 năm 2022 và công văn số 2272/VPCP-KTTH ngày 7 tháng 7 năm 2022.

3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tổ chức thực hiện điểm 2.3 Thông báo số 1265/TB-TTKQH.

4. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện điểm 2.4 Thông báo số 1265/TB-TTKQH.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, KHĐT;
 - VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vận, Tr
 lý TTgCP, các Vụ: PL QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KTTH (3)Trang.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.