Open navigation

Công văn 1850/HQTPHCM-GSQL ngày 26/07/2022 Việc hỗ trợ giải quyết khó khăn trong việc cung cấp số CAS trên hệ thống khai báo nhập khẩu

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1850/HQTPHCM-GSQL

V/v khai báo mã CAS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH 3M Việt Nam

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phúc đáp công văn số 87/2022/3M ngày 07/7/2022 của Công ty TNHH 3M Việt Nam về việc hỗ trợ giải quyết khó khăn trong việc cung cấp số CAS trên hệ thống khai báo nhập khẩu, như sau:

1. Qua rà soát trên hệ thống, hiện tại Chi cục Hải quan Đầu tư không có lô hàng nhập khẩu nào chưa được thông quan như nội dung công văn của Doanh nghiệp.

2. Về việc khai báo mã CAS:

a. Đối với các sản phẩm không phải là hoá chất:

- Căn cứ Điều 1 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 được bổ sung tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2022 của Chính phủ:

“ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất về:

1. Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.

2. Hóa chất sản xuất, kinh doanh  điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

3. Điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

4. Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

5. Hóa chất cấmhóa chất độc.

6. Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

7. Khoảng cách an toàn đối với cơ sở hoạt động hóa chất nguy hiểm.

8. Phân loại hóa chất, phiếu an toàn hóa chất.

9. Khai báo hóa chất, thông tin về hóa chất.

10. Huấn luyện an toàn hóa chất.

11. Các sản phẩm sau không thuộc đối tượng hóa chất được điều chỉnh của Nghị định này:

a) Dược phẩm; chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng; thực phẩm; mỹ phẩm

b) Thức ăn chăn nuôi; thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật; phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, phân bón hóa học là phân bón hỗn hợp, phân bón khoáng hữu cơ, phân bón khoáng sinh học; sản phẩm bảo quản, chế biến nông sản, lâm sản, hải sản và thực phẩm;

c) Chất phóng xạ; vật liệu xây dựng; sơn, mực in; keo dán và sản phẩm tẩy rửa sử dụng trong lĩnh vực gia dụng;

d) Xăng, dầu; condensate, naphta được sử dụng trong chế biến xăng dầu.”

Theo đó, các sản phẩm không phải là hoá chất không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Điều 1 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 được bổ sung tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2022 của Chính phủ trừ các sản phẩm được điều chỉnh nêu trên.

b. Đối với các sản phẩm là hoá chất:

- Căn cứ Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, theo đó Danh mục hóa chất phải khai báo gồm các ch tiêu thông tin như sau: tên Tiếng Việt, tên Tiếng Anh,  HS, mã CAS, công thức hóa học.

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này  gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 Thông tư này theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện t hải quan. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan  thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bán scan có xác nhận bằng chữ ký số)...”

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên và đối chiếu các sản phẩm nhập khẩu thực tế để làm thủ tục nhập khẩu đúng quy định./.

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phúc đáp để Công ty TNHH 3M Việt Nam biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Đ/c 
Cục trưởng (để b/c);
 - CCHQĐT. (
để biết);
 - Lưu: VT, GSQL. Bảo
 (03b). 

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Lê Xuân Mỹ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.