Open navigation

Công văn 2581/BXD-VLXD ngày 13/07/2022 Xuất khẩu sản phẩm cát silic đã qua chế biến của Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2581/BXD-VLXD

V/v xuất khẩu sản phẩm cát silic đã qua chế biến của Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
 - Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3150/UBND-KT ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và văn bản số 58/TTr-KSQT ngày 30/6/2022 của Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị đề nghị hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản cát silic đã qua chế biến. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 27/7/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2859/BXD-VLXD về việc hướng dẫn Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị xuất khẩu cát silic làm khuôn đúc.

Ngày 26/6/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3930/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, theo đó: “trên cơ sở cân đối nhu cầu của thị trường trong nước và bảo đảm dự trữ khoáng sản, Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu kỹ thuật để xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc sau tuyển, chế biến”. Về nội dung này, căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 4283/VPCP-CN ngày 26/6/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, theo đó tại Phụ lục I đã quy định cụ thể về quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu đối với các mã hàng: Cát trắng silic làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác; Cát trắng silic làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác; Cát vàng làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác.

Do vậy, sản phẩm cát silic đã qua chế biến nếu đảm bảo nguồn gốc, đáp ứng danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật tại Phụ lục I, Thông tư số 04/2021/TT-BXD được tiếp tục xuất khẩu theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại văn bản số 3930/VPCP-CN ngày 26/6/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị liên hệ với cơ quan hải quan để tiếp tục thực hiện việc xuất khẩu cát silic đã qua chế biến, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm cát silic đã qua chế biến của Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Quảng Trị;
 - Lưu: VT, VLXD, (3); 

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.