Open navigation

Công văn 3002/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2022 Chấn chỉnh việc sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3002/TCHQ-GSQL

V/v chn chnh vic s dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hi quan đối vi hàng hóa vận chuyn chịu sự giám sát hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để triển khai thực hiện sử dụng seal định vị điện tử theo Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hi quan, Tổng cục Hi quan đã có các công văn số 5227/TCHQ-GSQL ngày 07/8/2022 và công văn số 1023/TCHQ-GSQL ngày 25/3/2022 hướng dn sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan. Tuy nhiên, qua theo dõi, thống kê tình hình sử dụng seal định vị điện tử tại các Cục Hi quan tnh, thành phố, thấy rng, một số đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện việc sử dụng seal định vị điện t để niêm phong, giám sát hàng hóa chịu sự giám sát hi quan. Tổng cục Hải quan yêu cu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm việc sử dụng seal định vị điện tử đã được bàn giao để giám sát đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/01/2020 và các văn bản chỉ đạo hướng dn của Tổng cục Hải quan nêu trên theo nguyên tc:

a) Khi sử dụng hết seal định vị điện tử để niêm phong hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyn giữa các Cục Hải quan thì mới sử dụng đến seal, niêm phong hải quan thường để niêm phong theo quy định.

b) Đối với hàng hóa quá cảnh; hàng hóa gửi kho ngoi quan; hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất (bao gm c kinh doanh tạm nhập - tái xuất gi kho ngoại quan) vn chuyển t cửa khẩu nhập đến địa điểm lưu giữa hoặc vận chuyđến cửa khẩu xuất phải sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát, khi sử dụng hết seal định vị điện t thì mới sử dụng đến seal, niêm phong hải quan thường để niêm phong theo quy định.

2. Yêu cu Cục trưởng Cục Hải quan tnh, thành ph chỉ đạo các Chi cục Hải quan: Từ ngày 26/7/2022, đơn vị nào không thực hin theo đúng nguyên tc sử dụng hết seal điện t mới được chuyn sang seal, niêm phong hải quan thườntheo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan thì xem xét, xử lý k lut Chi cục trưng theo quy định và Cục trưởng Cục Hải quan các tnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưng Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo, yêu cu Cục Hải quan các tnh, thành phố nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT; Cục ĐTCBL; Cục QLRR;
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.