Open navigation

Công văn 2605/TCT-TVQT ngày 21/07/2022 Triển khai Thông tư 02_2022_TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2605/TCT-TVQT

V/v triển khai Thông tư s 02/2022/TT-BTP

Hà Nội ngày 21 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thực hiện Công văn số 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022 của Bộ Tư pháp, Công văn số 792/KHTC-QLTS ngày 21/6/2022 của Cục Kế hoạch Tài chính - Bộ Tài chính về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế/đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo, quán triệt các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm, đúng các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện bán đấu giá tài sản công tại đơn vị, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

3. Lưu ý một số nội dung tại điểm 3 Công văn số 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022 của Bộ Tư pháp (đính kèm) để hiểu đúng và áp dụng thống nhất Thông tư số 02/2022/TT-BTP

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế/đơn vị biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế (để t/h);
- Lưu: VT, TVQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
 PHÓ VỤ TRƯỞNG

Vũ Thái Dương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.