Open navigation

Công văn 5249/VPCP-KGVX ngày 16/08/2022 Hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5249/VPCP-KGVX

V/v hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động mắc COVID-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

- Đồng chí Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
 - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 4186/BYT-KCB ngày 04 tháng 08 năm 2022 về việc thực hiện Công văn số 4432/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 7 năm 2022 và Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Việc giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp giải quyết theo quy định. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo cấp có thẩm quyền.

2. Tại Tờ trình số 831/TTr-BYT ngày 23 tháng 6 năm 2022 Bộ Y tế đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền giải quyết cần có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ báo cáo của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế chủ trì hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (văn bản số 4432/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 7 năm 2022).

Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 18 tháng 7 năm 2022 tại trụ sở Chính phủ gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Y tế, Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện Ủy ban Xã hội của Quốc hội; đại diện các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội bàn về vấn đề này, các ý kiến (bao gồm ý kiến Bộ Y tế) đều thống nhất thẩm quyền xử lý hoàn toàn thuộc Bộ Y tế, không cần trình Chính phủ hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Y tế cần khẩn trương có hướng dẫn theo đúng thẩm quyền, quy định. Căn cứ ý kiến các đại biểu dự họp Phó Thủ tướng đã có kết luận và Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 210/TB-VPCP ngày 20 tháng 7 năm 2022, đề nghị Bộ Y tế theo thẩm quyền, căn cứ pháp luật hiện hành khẩn trương có văn bản quy định, hướng dẫn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 25 tháng 8 năm 2022. Trường hợp ngoài văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế vẫn còn các vấn đề vượt thẩm quyền của Bộ, Bộ cần chủ động, tích cực chuẩn bị, trình theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ: Y tế, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Vũ Đức Đam, Các Vụ: PL, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX.LT. LTKH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.