Open navigation

Công văn 1214/GSQL-GQ2 ngày 22/08/2022 Hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp FDI

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1214/GSQL-GQ2

V/v hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 1612/HQBD-GSQL ngày 27/7/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương vướng mắc liên quan tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về hải quan  ý kiến như sau:

1. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020  Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Bên cạnh đó, khoản 4 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay  Bộ Công Thương) quy định về việc thanh lý hàng nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo đó nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc sở hữu của doanh nghiệp được thanh lý theo hình thức xuất khẩu.

2. Về mà loại hình tờ khai xuất khẩu áp dụng trên cơ sở bản chất hoạt động xuất khẩu và căn cứ quy định tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021các công văn hướng dẫn về mã loại hình của Tổng cục Hải quan.

3. Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa sau đó xuất khẩu chính hàng hóa đó (chưa qua gia côngchế biến) thì hoạt động này phù hợp với loại hình kinh doanh tạm nhập - tái xuất, mà theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ thì doanh nghiệp FDI không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất. Do đóđề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 -
 Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.