Open navigation

Công văn 3385/TCHQ-KĐHQ ngày 16/08/2022 Mặt hàng bột kẽm oxit quặng tinh quặng kẽm xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3385/TCHQ-KĐHQ

V/v mặt hàng bột kẽm oxit, quặng, tinh quặng kẽm xuất khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Đối với các mặt hàng xuất khẩu nghi ngờ là bột kẽm oxit hoặc quặng/tinh quặng của chương 26, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tng cục Hải quan đã có công văn số 3376/TCHQ-KĐHQ ngày 30/5/2019 v/v Danh mục các mặt hàng đơn vị Kiểm định hải quan chưa tiếp nhận phân tích, kiểm định do chưa đủ điều kiện thực hiện.

Hiện tại, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Địa chỉ: 49 Pasteur, Phường Nguyn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị được Bộ chuyên ngành chỉ định và có khả năng giám định các loại quặng kẽm, tinh quặng kẽm, bột kẽm oxit. Theo công văn số 1311/TĐC-HCHQ ngày 20/5/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, việc thực hiện giám định các loại quặng kẽm, tinh quặng kẽm, bột kẽm oxit được Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 căn cứ vào mẫu, chú giải HS, và đánh giá quy trình hoặc tài liệu kỹ thuật mô tả quá trình sản xuất mẫu.

Vì vậy, trường hợp nghi ngờ mặt hàng xuất khẩu là bột kẽm oxit hoặc quặng, tinh quặng kẽm của chương 26, các đơn vị thực hiện lấy mẫu gửi giám định kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu, quy định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, từ đó căn cứ kết quả giám định của Trung tâm K thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 để thực hiện thủ tục hải quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục KTSTQ (để p/h t/h);
- Cục ĐTCBL (để p/h t/h);
- Vụ Thanh tra - kiểm tra (để p/h t/h);
- Cục Thuế XNK (để biết);
- Cục GSQL (để biết);
- Cục QLRR (để biết);
- Cục KĐHQ và các Chi cục KĐHQ (để biết);
 - Lưu: VT, KĐH
Q (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KĐHQ
 Đỗ Văn Quang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.