Open navigation

Công văn 2766/TCT-TTKT ngày 29/07/2022 Giám định tư pháp về thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2766/TCT-TTKT

V/v: trả lời công văn số 1606/CSKT.Đ4 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An

Tổng cục Thuế nhận được Công văn đề ngày 15/07/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An về việc Kết luận giám định theo Quyết định trưng cầu giám định số 302/QĐ-CSKT ngày 13/06/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An. Về việc này, Tổng cục Thuế xin trả lời Quý cơ quan như sau:

Căn cứ Điểm 1 và Điểm 3 Khoản 16 Điều 1 Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp:

Điều 26a. Thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định

1. Thời hạn giám định tư pháp được tính từ ngày cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định nhận được quyết định trưng cầu giám định và kèm theo đầy đủ hồ sơ, đi tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định.

Trong quá trình thực hiện giám định, trường hợp cần phải bổ sung thêm hồ sơ, tài liệu làm cơ sở cho việc giám định thì cá nhân, tổ chức được trưng cầu có văn bản đề nghị người đã trưng cầu giám định bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian từ khi cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định có văn bản đề nghị đến khi nhận được hồ sơ, tài liệu bổ sung không tính vào thời hạn giám định.

3. Thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này ti đa là 03 tháng. Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp giám định tư pháp về thuế đối với Công ty Cổ phần Phúc Lộc Ninh theo Quyết định trưng cầu số 302/QĐ-CSKT ngày 13/06/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 988/QĐ-TCT ngày 24/06/2022 về việc cử giám định viên tư pháp. Tuy nhiên, theo báo cáo của giám định viên thì do nội dung yêu cầu giám định phức tạp nên giám định viên cần trao đổi thêm với điều tra viên về việc xác định chính xác đối tượng cần giám định, cũng như cn bổ sung thêm hồ sơ, tài liệu để có thể đưa ra kết luận giám định. Ngoài ra, giám định viên đề xuất bổ sung thêm giám định viên để thực hiện giám định. Đối với thời hạn thực hiện giám định, Tổng cục Thuế sẽ theo dõi, đôn đốc giám định viên thực hiện giám định theo đúng quy định nêu trên.

Kính chuyển Quý cơ quan để biết và theo dõi./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An (để biết);
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
 PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.