Open navigation

Công văn 2925/TCT-TTKT ngày 10/08/2022 Tiếp tục tăng cường quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2925/TCT-TTKT

V/v tiếp tục tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 06/6/2022, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1923/TCT-TTKT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1923/TCT-TTKT ngày 06/6/2022 về việc tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT;

- Thực hiện báo cáo việc triển khai rà soát tại địa phương, trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất các phương án triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT. Đồng thời, tổng hợp báo cáo số liệu kết quả thực hiện công tác triển khai rà soát, quản lý thuế đối vớhoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tại danh sách đã được gửi kèm Công văn số 1923/TCT-TTKT ngày 06/6/2022 theo mẫu Phụ lục đính kèm Công văn này (kết quả rà soát lũy kế đến thời điểm hiện tại) về Tổng cục Thuế (Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế) và gửi bản mềm qua địa chỉ thư điện tử: thlong@gdt.gov.vn trước ngày 25/8/2022.

- Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ về Tổng cục Thuế (Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế) đồng chí: Trần Hoàng Long, số điện thoại: 098.656.8914.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và nghiêm túc, khn trương triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);
 - Lưu: VT, TTKT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
 Vũ Mạnh Cường


PHỤ LỤC

KẾT QUẢ RÀ SOÁT DANH SÁCH HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
(
Ban hành kèm Công văn số 2925/TCT-TTKT ngày 10/8/2022)

STT

CQT qun lý

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Kết qu rá soát v công tác qun lý thuế

Tên

Căn cước công dâCMT

MST

Địa ch

Mã gian hàng kinh doanh theo danh sách rà soát

Tình trng hoạt động của NNT

Doanh thu, số thuế cá nhân đi kê khai, np thuế ban đầu (nếu có)

Doanh thu, s thuế cá nhân đkê khai (điều chnh) sau rà soát

Kết quả xử lý của Cơ quan Thuế

Doanh thu

Thuế GTGT

Thuế TNCN

Doanh thu

Thuế GTGT

Thuế TNCN

Doanh thu

Thuế GTGT

Thuế TNCN

Xử lý vi phạm (Xử lý VPHC, tiền chậm nộp, xử phạt khác)

Xử lý khác (Chuyn h sơ qua Cơ quan Công an, xử lý khác)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.