Open navigation

Công văn 2996/TCT-TCCB ngày 15/08/2022 Quản lý công chức trong hệ thống thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2996/TCT-TCCB

V/v quản lý công chức trong hệ thống thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế đều có chỉ đạo các Cục Thuế rà soát, báo cáo về tình hình biên chế được giao; số lượng công chức thực tế có mặt; số lượng công chức giảm trong năm do nghỉ hưu, thôi việc...; số lượng công chức tăng do thi tuyển, xét tuyển, tuyển dụng đặc biệt....

Hàng năm, căn cứ biên chế được giao, số lượng công chức có mặt; Tổng cục Thuế rà soát xây dựng đề án tuyển dụng, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức; kế hoạch luân phiên, luân chuyn...báo cáo Bộ phê duyệt. Tuy nhiên, ngoài những biến động đã báo cáo Tổng cục Thuế, trong quá trình sử dụng biên chế, trong thời gian qua các Cục Thuế còn triển khai thực hiện việc chuyn công tác của công chức (sang các đơn vị khác ngoài ngành) hoặc cử công chức tham gia công tác có thời hạn tại các đơn vị ngoài hệ thống mà chưa thực hiện báo cáo Tổng cục khi triển khai; Vì vậy, sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý sử dụng biên chế trong toàn ngành; ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức; kế hoạch luân phiên, luân chuyển... của các Cục Thuế.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý công chức ở các Cục Thuế và để đảm bảo chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, phương án tuyển dụng, đào tạo công chức phù hợp quy mô nhiệm vụ được giao của từng Cục Thuế, kể từ ngày 15/8/2022, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trước khi xem xét, quyết định việc chuyển công tác của công chức sang các đơn vị khác ngoài hệ thống thuế hoặc thực hiện việc cử công chức tham gia công tác có thời hạn tại các đơn vị khác ngoài hệ thống thuế thì phải báo cáo xin chủ trương của Tổng cục Thuế và chịu trách nhiệm trong việc quản lý công chức theo quy định. Trên cơ sở nhu cầu công tác và hồ sơ công chức, Tổng cục Thuế sẽ có ý kiến về việc chuyển công tác của công chức làm cơ sở để các Cục Thuế thực hiện đảm bảo nguồn lực và chất lượng công chức đi với từng Cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính
;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

TNG CỤC TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.